*Điền theo thứ tự Ngày/Tháng/Năm--- VD:10/10/2020
Hãy điền địa chỉ Email vào ô này!
-Chụp ảnh màn hình phần liên hệ của bạn ,và tải ảnh lên đây.
*Nếu chưa có bằng cấp hãy chọn trình độ tương đương.